• تقویم دیواری 12برگ
  • نشاندار
  • با اعداد درشت و خوانا
  • با نشان متحرک جهت مشخص کردن ایام
  • با چاپ تمام رنگی
  • کاغذ تحریر اعلا
  • و قیمت مناسب
  • محصولی از کانون تبلیغاتی شطرنج